Miguel Palma, Paulo Scavullo, Pedro Pousada, ZZZZZZZZZZZZZZZZZP!, 1999
Edifício Artes Em Partes, Porto 
Topo